Warunki gwarancji produktów i reklamacje


 1. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
  1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów – parapetów zewnętrznych i wewnętrznych (dalej jako Produkty) sprzedawanych przez B i G Barbara Gorzela zakupionych i zainstalowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych.

   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej lub mailowo na adres : parapety.online@gmail.com

   Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady, dokumentacje zdjęciową lub informację o brakach w dostawie.

  3. Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić go pod kątem wad jawnych tzn. : wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych usterek, zarysowań, ubytków lakieru lub okleiny, różnic kolorystycznych, rodzaju krawędzi itp. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.
  4. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu B i G Barbara Gorzela nie ponosi odpowiedzialności.
  5. B i G Barbara Gorzela nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składowych majątku klienta innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja.
 2. OKRES GWARANCJI WYROBU
  1. Gwarancję na parapety producent udziela na okres 2 lat liczonych od daty zakupu, z wyjątkiem parapetów MDF Zielona płyta , gdzie okres gwarancyjny wynosi 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją.
  2. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z Instrukcją oraz zasadami sztuki budowlanej a produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
  3. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja produktów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi.
 3. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
  1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji.
  2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub do obniżenia ceny zakupu produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie załatwienia reklamacji decyduje Producent
  3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu z przyczyn technologicznych.
  4. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku:
   1. uszkodzeń powstałych w czasie magazynowania, instalowania oraz użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. uszkodzeń powstałych w wyniku stawiania na produkt przedmiotów takich jak doniczki świece itp.,
   3. montażu dokonanego przez osobę niekompetentną, niezgodnie z Instrukcją lub sztuką budowalną lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w Instrukcji,
   4. zastosowano kleje, silikony itp. wchodzące w reakcje z towarem i nie przeznaczone do wykonywania prac z produktem podlegającym reklamacji,
   5. działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych,
   6. przeróbek lub zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie ,
   7. nierozpakowania produktu w terminie 14 dni od daty zakupu,
   8. nie zerwania foli ochronnej przed zamontowaniem produktu,
   9. napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne ,
   10. samowolnego docinania produktów,
   11. wykonania montażu niezgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej.
   12. roszczeń dotyczących różnic w kolorystyce, użyleniach, wtrąceniach oraz mikropęknięć kamienia , konglomeratu i marmuru, wynikających ze specyfiki danego kamienia, jego naturalnych właściwości i wad.
 4. UWAGI KOŃCOWE
  1. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wzywający serwis.
  2. W przypadku konieczności przekazania produktu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
  3. Odpowiedzialność producenta nie może przekroczyć wartości produktu według dowodu zakupu, którego dotyczy reklamacja. Producent nie odpowiada za żadne straty pośrednie lub bezpośrednie oraz szkody dodatkowe powstałe w związku z wadą, których dotyczy gwarancja. Roszczenia Klienta z tytułu innych szkód powstałych w skutek wady fizycznej aniżeli szkody powstałe w samym towarze są wyłączone
  4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  5. Osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny.


Reklamacje

Każdą przesyłkę kurierską proszę sprawdzić w obecności kuriera lub kierowcy. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej podając jej szczegóły w postaci opisu i zdjęć, oraz przesłać skan lub kopię protokołu od kuriera (warunek konieczny do uwzględnienia reklamacji uszkodzeń mechanicznych). Reklamacje są rozpatrywane w trybie pilnym, w zależności od produktu jaki Państwo zakupicie. O ich wyniku powiadomimy Kupującego na piśmie lub poprzez e-mail. Produkt należy rozpakować w terminie 7 dni od daty dostawy Folię ochronną należy zerwać przed zamontowaniem produktu. Przed przystąpieniem do montażu produkt należy sprawdzić pod kątem wad jawnych tzn. wymiarów , uszkodzeń mechanicznych, widocznych usterek, zarysowań, ubytków lakieru lub okleiny, różnic kolorystycznych, rodzaju krawędzi itp. wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Gwarancji. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zgłoszonych po dostawie, bez potwierdzenia protokołem spisanym z kurierem.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło